Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratora danych osobowych niniejszym informuje:

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Kupujących korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.hellosmart.pl (zwanej dalej „Serwisem internetowym”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Serwisu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
 2. Użytkownik rejestrując Konto, i/lub składając ofertę zakupu Produktów, dokonując płatności w ramach usługi „Kup teraz” bez rejestracji Konta, i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera, i/lub kontaktując się z Usługodawcą (mailowo, telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie internetowym), i/lub korzystając z innych usług świadczonych przez Usługodawcę przekazuje mu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
 3. Administratorami danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających z Serwisu internetowego są:
 1. Usługodawca, tj. Shopsmart Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000727525, NIP: 513-025-45-23, REGON 369960866, (opłata wg stawki operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: [email protected]  -  w zakresie danych Użytkowników oraz Kupujących w Serwisie internetowym w związku ze świadczeniem usługi Konta, usługi przypomnienia Hasła do Konta, kontaktu z Usługodawcą oraz subskrypcji newslettera z Serwisu internetowego, przekazanie oferty zakupu na Produkt do Dostawcy, czy przekazaniem zapłaty za Produkt w ramach mechanizmu „Kup teraz”,
 2. operator płatności, tj. Blue Media S.A.  z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013 – w zakresie w jakim jest to niezbędne do złożenia oferty zakupu, zawarcia z Dostawca umowy sprzedaży Produktu, jak i realizacji płatności Kupującego za Produkt
 3. wybrany przez Kupującego Dostawca Produktów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktu zawartej z Kupującym Produkt.  
 1. W przypadku złożenia oferty zakupu Produktu, dokonania płatności w ramach mechanizmu „Kup teraz” bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu z Usługodawcą (telefonicznie, mailowo, czy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym), i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną (przypomnienie Hasła do Konta) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży/umowy o dokonanie płatności/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży/umowy o dokonanie płatności/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
 2. W przypadku rejestracji Konta i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 4. powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Każdy z administratorów danych, także i Usługodawca, ma obowiązek zapewnienia Użytkownikowi Serwisu internetowego realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, w szczególności prawa do dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.
 5. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  1. złożenie oferty zakupu Produktu, zapłata za Produkt w ramach mechanizmu „Kup teraz” bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazania oferty Kupującego do Dostawcy Produktu, realizacji płatności, a następnie wykonania umowy sprzedaży i dostawy Produktów na adres wskazany przez Kupującego. Dane przekazane przez Kupującego wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, jednak administratorzy danych osobowych nadal będą przechowywać dane Kupującego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
  2. rejestracja Konta – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta w Serwisie internetowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji Konta, lub uzyskane przez Usługodawcę z innych serwisów za pomocą dostępu do których Użytkownik loguje się do konta ( np. z Facebooka lub Google) wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta, przekazania złożonej przez Kupującego oferty na zakup Produktu do Dostawcy i wykonania zawieranych przez Użytkownika umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez administratorów danych osobowych przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy Usługodawcy. Usługodawca nadal będzie przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
  3. złożenie oferty na zakup Produktu, zapłata za Produkt w ramach mechanizmu „Kup teraz” z użyciem Konta - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazania oferty Kupującego do Dostawcy Produktu, realizacji płatności, a następnie wykonania umowy sprzedaży i dostawy Produktów na adres wskazany przez Kupującego. Dane przekazane przez Kupującego wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, jednak administratorzy danych osobowych nadal będą przechowywać dane Kupującego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
  4. kontakt Użytkownika Serwisu internetowego z Usługodawcą - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Kontakt w Serwisie internetowym, Użytkownik przekazuje Usługodawcy swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Usługodawca mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Serwisu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Usługodawca nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Usługodawcą (o ile podlegała ona archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Usługodawcy jako administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu internetowego;
  5. korzystanie z usługi przy przypomnienia Hasła do Konta - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Dane Użytkownika wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową Użytkownikowi Hasła do Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Usługodawca nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;
  6. newsletter – Użytkownik Serwisu internetowego, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Usługodawcy musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas rejestracji Konta, odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Usługodawcę przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Serwisu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Usługodawca nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 6. Administratorzy danych osobowych mogą także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na nich jako na administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 7. Usługodawca jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Serwisu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usługodawca jako administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Serwisu internetowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.  Dane Użytkowników Serwisu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO:
  1. prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO): 

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,          
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,         
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Usługodawca jako administrator danych osobowych podlega,
d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy.

  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO): 
   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
   a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Usługodawca jako administrator danych osobowych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,                
   b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,           
   c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  
   d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Usługodawca, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  2. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO):     
   Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy jako administratora danych osobowych potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:       
   a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,         
   b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  3. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO):            
   Użytkownik ma prawo do żądania od Usługodawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Usługodawcy jako administratora danych osobowych. 
 1. Usługodawca niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Usługodawca wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem internetowym wyłącznie w celach związanych z administracją serwerem, na którym znajduj się Serwis internetowy. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu połączeń z Serwisem internetowym.
 4. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Serwisu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 5. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania danej Strony Produktu prezentowanego w Serwisie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Serwis internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Serwisie internetowym mogą służyć następującym celom:
 1. zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Serwisu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
 2. poprawa wydajności i optymalizacji działania Serwisu internetowego - pliki „cookies“umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie;
 3. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Serwisu internetowego do potrzeb Użytkownika;
 4. w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Serwisie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.
 2. Pliki „cookies“ używane w Serwisie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając z Serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Serwisu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
 3. Usługodawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), ale nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Witryna internetowa www.hellosmart.pl zawierać może także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Usługodawcę (np. linki do stron Dostawców, Facebook, Google+, Instagram), zatem Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Usługodawca informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu internetowego oraz, że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a Użytkownik posiadający Konto lub subskrybujący newsletter – otrzyma informację o zmianie Polityki także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 6. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Usługodawcy jako administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, Kupującym, informacji jakie na dane na temat Użytkownika, Kupującego w Serwisie internetowym posiada Usługodawca oraz w jakich  celach je przetwarza -  Użytkownik proszony jest o kontakt z Usługodawcą jako administratorem danych osobowych mailowo:  [email protected]

Zabierzów, dnia 1 grudnia 2020 roku

© ShopSmart sp. z o.o. 2020


 

Twój koszyk w najlepszej cenie
Liczba ofert 3
Cena od 200,56zł

Hello!

Twój koszyk jest pusty

Znajdź produkty i zbuduj swój koszyk zakupów. Im więcej potrzebnych Ci produktów dodasz, tym bardziej ekonomiczne będą Twoje zakupy! Załatwisz je szybciej, a my znajdziemy dla Ciebie najtańszy koszyk i najwygodniejsze opcje dostawy.

Bądź Smart i zyskuj!

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje i korzyści. Odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy jak zrobić szybkie i tanie - mądre zakupy.

Zobacz jak to działa